• Regulamin

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się wysyłka 24h

Regulamin sklepu internetowego Linden

„Regulamin” – niniejszy dokument stanowiący regulamin Sklepu Internetowego Linden

„Sklep”, „Sklep Internetowy Linden” - sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.lindenwood.eu, sprzedający za pośrednictwem sieci Internet produkty znajdujące się w jego ofercie.

„Klient”, „Kupujący” - to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej dokonująca zakupów Produktów oferowanych przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym Linden.

„Sprzedawca”, „Sprzedający” – podmiotem prowadzącym sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Linden jest CHILDREN SPACE ALEKSANDRA WALKOWICZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław, dolnośląskie o numerze NIP 639-17-02-056 oraz REGON 278032214 zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej.

„Produkty”, ”Towary” - towary handlowe znajdujące się w ofercie Sklepu i będące przedmiotem sprzedaży w Sklepie Internetowym Linden

„Zamówienie” – umowa sprzedaży zawierana na odległość, przy wykorzystaniu elektronicznego Formularza Zamówienia („Koszyk”), poprzedzona akceptacją wyboru Towarów przez Klienta oraz wyborem formy płatności i formy dostawy Towarów. Po dokonaniu powyższych czynności Sprzedawca potwierdza Zamówienie przez przesłanie właściwej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta.

„Formularz Zamówienia” – formularz udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający przekazanie Sprzedającemu danych osobowych Klienta niezbędnych do realizacji transakcji.

„Konto” – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie. Klient loguje się do swojego konta za pomocą własnego Loginu i Hasła.

„Login” – unikalny dla każdego Klienta ciąg znaków identyfikujący danego Klienta spośród pozostałych Klientów.

„Hasło” - ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta korzystającego ze Sklepu.

I. Postanowienia ogólne

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów drogą elektroniczną, za pośrednictwem sieci Internet, poprzez Sklep Internetowy Linden w formie umowy zawieranej na odległość ze składającym Zamówienie, zwanym dalej Klientem.

2. Sprzedaż jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania Sklepu i zawartych za jego pośrednictwem umów sprzedaży.

4. Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego Linden działającego pod adresem internetowym www.sklep.lindenwood.eu jest Sprzedawca.


II. Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną na stronie Sklepu. Zamówienia drogą elektroniczną są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00. (Klient zobowiązany jest podać w Formularzu Zamówienia adres poczty internetowej, na który zostanie przesłane potwierdzenie Zamówienia).

2. Warunkiem koniecznym do realizacji Zamówienia złożonego w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta Formularza Zamówienia udostępnionego na stronie internetowej Sklepu www.sklep.lindenwood.eu oraz akceptacja Regulaminu podczas procedury zamawiania Towarów.

3. Dane wpisywane do Formularza Zamówienia muszą zawierać prawdziwe informacje.

4. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, także w przypadku zamieszczenia w Formularzu Zamówienia niepełnych danych.

5. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wskutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem (Loginem) lub Hasłem do systemu Sklepu.