• Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego Linden

„Regulamin” – niniejszy dokument stanowiący regulamin Sklepu Internetowego Linden

„Sklep”, „Sklep Internetowy Linden” - sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.lindenwood.eu, sprzedający za pośrednictwem sieci Internet produkty znajdujące się w jego ofercie.

„Klient”, „Kupujący” - to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej dokonująca zakupów Produktów oferowanych przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym Linden.

„Sprzedawca”, „Sprzedający” – podmiotem prowadzącym sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Linden jest LINDENWOOD ALEKSANDRA WALKOWICZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław, dolnośląskie o numerze NIP 639-17-02-056 oraz REGON 278032214 zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej.

„Produkty”, ”Towary” - towary handlowe znajdujące się w ofercie Sklepu i będące przedmiotem sprzedaży w Sklepie Internetowym Linden

„Zamówienie” – umowa sprzedaży zawierana na odległość, przy wykorzystaniu elektronicznego Formularza Zamówienia („Koszyk”), poprzedzona akceptacją wyboru Towarów przez Klienta oraz wyborem formy płatności i formy dostawy Towarów. Po dokonaniu powyższych czynności Sprzedawca potwierdza Zamówienie przez przesłanie właściwej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta.

„Formularz Zamówienia” – formularz udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający przekazanie Sprzedającemu danych osobowych Klienta niezbędnych do realizacji transakcji.

„Konto” – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie. Klient loguje się do swojego konta za pomocą własnego Loginu i Hasła.

„Login” – unikalny dla każdego Klienta ciąg znaków identyfikujący danego Klienta spośród pozostałych Klientów.

„Hasło” - ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta korzystającego ze Sklepu.

I. Postanowienia ogólne

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów drogą elektroniczną, za pośrednictwem sieci Internet, poprzez Sklep Internetowy Linden w formie umowy zawieranej na odległość ze składającym Zamówienie, zwanym dalej Klientem.

2. Sprzedaż jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania Sklepu i zawartych za jego pośrednictwem umów sprzedaży.

4. Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego Linden działającego pod adresem internetowym www.sklep.lindenwood.eu jest Sprzedawca.

II. Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną na stronie Sklepu. Zamówienia drogą elektroniczną są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00. (Klient zobowiązany jest podać w Formularzu Zamówienia adres poczty internetowej, na który zostanie przesłane potwierdzenie Zamówienia).

2. Warunkiem koniecznym do realizacji Zamówienia złożonego w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta Formularza Zamówienia udostępnionego na stronie internetowej Sklepu www.sklep.lindenwood.eu oraz akceptacja Regulaminu podczas procedury zamawiania Towarów.

3. Dane wpisywane do Formularza Zamówienia muszą zawierać prawdziwe informacje.

4. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, także w przypadku zamieszczenia w Formularzu Zamówienia niepełnych danych.

5. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wskutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem (Loginem) lub Hasłem do systemu Sklepu.

III. Zwrot

1. Klient ma prawo zwrócić zakupiony w sklepie towar do 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Towar musi być zapakowany w oryginalne opakowanie, a w środku ma się znajdować dowód zakupu (faktura/paragon). Chęć zwrotu należy zgłosić wcześniej na adres mailowy biuro@lindenwood.eu lub telefonicznie 501-401-915.

2. Paczka zwrotna należy odesłać na adres: Lindenwood Aleksandra Walkowicz, ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław

3. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem.

4. Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który posiada oryginalne opakowanie i nie nosi śladów eksploatacji. W innym przypadku sprzedawca może odrzucić zwrot.

IV. Reklamacja

1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

2. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy biuro@lindenwood.eu.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji w etapie końcowy rozpatrzenia reklamacji konieczny jest zwrot wadliwego produktu. Paczka zwrotna należy odesłać na adres: Lindenwood Aleksandra Walkowicz, ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta.

V. Polityka prywatności

1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" (tzw. „ciasteczka”), które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu;

2. Administratorem danych osobowych klientów Aleksandra Walkowicz, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą  Lindenwood Aleksandra Walkowicz siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław, dolnośląskie o numerze NIP 639-17-02-056 oraz REGON 278032214. E-mail: biuro@lindenwood.eu

3. Klienci Sklepu internetowego sami decydują, kiedy chcą udostępnić swoje dane, natomiast wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Sprzedawcę wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie, na które Klient wyraził zgodę.

Podczas rejestracji Klient podaje następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania,

- adres Dostawy zamówionego Towaru jeżeli nie jest tożsamy z adresem zamieszkania,

- numer telefonu,

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.